top of page

Konsènan

Misyon, Vizyon & Valè

River Region Sèvis Imen

 

River Region Human Services (RRHS) bay tretman ak sèvis pou moun ki gen tout orijin demografik ak kiltirèl. Konsantre prensipal nou an se itilizasyon dwòg, sante mantal, lojman, ak tès VIH ak edikasyon. RRHS sèvi tout demografik ak orijin kiltirèl.

K ap sèvi Nòdès Florid pou prèske 50 ane, misyon Sèvis Imen River Region se bay sèvis sante entegre ki chanje lavi, rekonstwi fanmi yo, ak restore kominote yo. 

Our Story

~Where HOPE  Comes Alive~

about-family1.jpg

Misyon

Pou bay sèvis sante entegre ki chanje lavi, rekonstwi fanmi yo, ak restore kominote yo.

Vizyon

River Region Human Services, Inc. pran angajman pou li se "founisè chwa" pou sèvis sante entegre nan Nòdès Florid, ki dedye a rekiperasyon, restorasyon, ak pwomosyon moun, fanmi ak kominote ki solid ak an sante.

about-family2.jpg

Valè debaz yo

Valè debaz nou yo se nan kè tout sa nou fè.  Nou la pou sèvi!

Everyone Matters

Every person matters and is important

Committed to Excellence

Surpassing expectations to achieve greater results

Extraordinary Service

Taking service to a new level

Self Initiative

Thinking ahead and taking proactive action

Solution Driven

Providing the right or better way of doing things

bottom of page