top of page

Asirans ki aksepte

River Region Human Services fyè pou l ofri sèvis ki baze sou revni pou moun ki pa gen asirans oswa ki pa gen asirans sa yo aksepte:

Sunshine, Molina, CarePlus, Beacon, Florida Medicaid, United Behavioral Health, Cenpatico, WellCare*, Magellan*, StayWell*

* Aktyèlman yo aksepte asirans sa yo pou sèvis rezidansyèl yo.

 

Gen kèk pwogram ki finanse an pati pa federal, leta ak lokal  ajans gouvènman yo, ki gen ladan Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini, Sant pou Kontwòl Maladi, Administrasyon pou Abi Sibstans ak Sante Mantal (SAMHSA), yon ajans Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini, Depatman Sante Florid ak Vil Jacksonville.

 

Anplis, anpil nan sèvis nou yo patwone an pati pa Depatman Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Florid.

ins-sunshine-health.jpg
ins-molina-healthcare.jpg
ins-care-plus.jpg
ins-beacon.jpg
Accepted Insurances (2).png
Accepted Insurances (2).png
Accepted Insurances (2).png
Accepted Insurances (2).png
avmed.png
Untitled design (32).png
Accepted Insurances (2).png
ins-florida-medicaid.jpg
va-logo-white.png
va-logo-white.png
bottom of page