top of page
Image by Timothy Meinberg

Fè don

Devouman nou pou chanje lavi, rekonstwi fanmi yo, ak restore kominote yo posib grasa donasyon yo.

Prèv don:

  • jwenn gad timoun yo

  • jwenn lisans chofè

  • kenbe yon travay

  • sove tibebe ki dejwe dwòg ak manman yo

  • lojman pou sanzabri

  • tès VIH/SIDA gratis sou wou

  • bati yon amitye ki dire lontan ak kanmarad yo

bottom of page