top of page

Patnè

partners.jpg

Vil Jacksonville
Biwo Sheriff Jacksonville

Administrasyon pou Abi Sibstans ak Sèvis Sante Mantal

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC)

Depatman Sante Florid 
Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini

Depatman Timoun ak Fanmi Florid
Konte Clay, FL

Clay County Behavioral Health/Lutheran Services Florida

Asosyasyon abi alkòl ak dwòg nan Florid
Armor Correctional Health Services, Inc.
Pwobasyon federal ameriken

Maladi Enfektye nan Nò Florid

Jacksonville Housing Authority

Walgreens
Sequel Sèvis Jèn ak Fanmi

Depatman Jistis Jivenil Florid

Konsèy Sekirite Nòdès Florid
City House, Inc.
Jacksonville Parks and Recreations

Sèvis Pwobasyon Jacksonville Healthy Start
Fanmi jwif yo
 
Charite Katolik
Operasyon New Hope
Sèvis Lutheran Florid
WIC
Enspire leve
Schulzbacher

bottom of page