top of page

Timeline

History transition pic background.png
Cutout timeline.png
timeline-1960.jpg
timeline-1979.jpg
timeline-1972.jpg

1960s

Housed in a hotel near the old train station in Jacksonville, the Life Drug Treatment Program provided prevention services and residential, outpatient, and methadone treatment to the community.

Yo te konbine 21 diferan pwogram pou abi sibstans nan zòn Jacksonville nan yon sèl ajans epi yo te etabli Pwogram pou Abi Dwòg Jacksonville (ki pita River Region Human Services). Sibvansyon federal bay pi fò nan finansman ki nesesè pou fonksyone ajans lan; sepandan, Vil Jacksonville te envesti tou nan sèvis tretman ak prevansyon dwòg ak alkòl.

1972

1979

River Region Human Services, Inc., (RRHS) te etabli kòm yon sosyete prive, san bi likratif 501(c)3, pou bay yon seri sèvis konplè ki gen ladan tretman asistans medikaman, tretman pou abi sibstans, sèvis sante mantal, prevansyon VIH. , edikasyon, ak entèvansyon, tès VIH ak lojman sipò. Apre yon sèten tan, RRHS elaji sèvis li yo pou enkli prevansyon VIH/SIDA, jesyon ka, konsèy sipò ak lojman sipò.  RRHS gen yon pwogram Amelyorasyon Kalite Kontinyèl ki te onore pa Robert Wood Johnson Foundation, STAR-SI, ak pwogram NIATx rekonèt nasyonalman.

timeline-1998.jpg
timeline-1993.jpg
timeline-2000.jpg

Komisyon sou Akreditasyon Etablisman Reyabilitasyon yo (CARF) te akredite sèt pwogram RRHS yo.  Yo bay chak peryòd re-akreditasyon pi wo nivo akreditasyon posib.

1993

1998

Rekonèt nan nivo federal pou devlope yon pwogram ki pita vin tounen yon modèl nasyonal pou SIDA.

Sipoze jesyon St. John's Horizon House (kounye a Andy's Place), pi gwo pwogram lojman ki pi konplè pou moun k ap viv ak VIH/SIDA nan zòn nòdès Florid/sidès Georgia.

2000

timeline-2004.jpg

2004

Resevwa Prim Meyè Pratik Asosyasyon Alkòl ak Abi Dwòg nan Florid.

Kliyan Ryan White nan vil la te bay RRHS kòm pi wo nan konpetans kiltirèl, fasilite nan sèvi ak sèvis yo, ak efikasite.

2008

timeline-2008.jpg

Today, RRHS has a team of professionals dedicated to the support of individuals and families in the community.  Led by our volunteer board of directors, RRHS has an active quality improvement system and is constantly seeking ways to deliver services more efficiently and with better outcomes.

bottom of page